.இந்தியா 印度域名

.இந்தியா 印度域名

该域名后缀当前不可注册


.இந்தியா 域名注册局/注册机构信息

语言:Tamil

脚本:Tamil

翻译:Intiyā


.இந்தியா 域名格式

最小长度 2 characters
最大长度 63 characters
数字 Allowed (full-numeric)
连字符(-) Allowed (middle only)
IDN 支持 允许

需要帮助吗?联系我们的支持团队 在线客服